Διεπιστημονική Ομάδα

Από το σχ. έτος 2005 ? 2006 έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν δύο διεπιστημονικές ομάδες (Δ.Ο.). Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες (εκτός διδακτικού ωραρίου), για την κάθε ομάδα.
Η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης ( ΕΔΕΑ ) λειτουργεί στα ειδικά σχολεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου των των μαθητών που φοιτούν σε αυτά. Συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας μετά από σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδακτικού προσωπικού του σχολείου και περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ( 1 ) ψυχολόγο, έναν ( 1 ) εκπαιδευτικό και έναν ( 1 ) κοινωνικό λειτουργό. Η επιτροπή μπορεί να καλεί και πρόσωπα άλλων ειδικοτήτων, ανάλογα με τις προς αξιολόγηση περιπτώσεις και συνεργάζεται με το σύλλογο διδακτικού προσωπικού το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό του σχολείου.

Η πρώτη Δ.Ο. αποτελείται από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Σαν αντικείμενό της έχει το συντονισμό και την αλληλοενημέρωση σε θέματα που άπτονται των ειδικοτήτων τους και αφορούν μαθητές, -τριες τους σχολείου.

Επίσης συζητούνται θέματα που προστατεύονται από το απόρρητο, θέματα που αφορούν ενημέρωση και στήριξη των Εκπαιδευτικών του σχολείου, θέματα που αφορούν την βελτίωση λειτουργίας του προγράμματος του σχολείου και τέλος θέματα που αφορούν την στήριξη και συναισθηματική αποφόρτιση του ίδιου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Τέλος προτείνει θέματα που συζητούνται στη διευρυμένη Διεπιστημονική Ομάδα.
Η δεύτερη Δ.Ο. αφορά το σύνολο του Διδακτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του σχολείου. Εξετάζει ατομικά περιπτώσεις μαθητών, -τριών, προκειμένου στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να έχουν αναλυθεί - συζητηθεί όλες οι περιπτώσεις, για τουλάχιστον μία φορά (εκπαιδευτικές δυσκολίες, τοποθέτηση σε εργαστήρια, συμπεριφορές που προβληματίζουν, κοινή στοχοθέτηση κ.α.).
Παράλληλα είναι ένα επιστημονικό βήμα για να παρουσιαστούν τεχνικές και πρακτικές από την κάθε ειδικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να διαχέεται η γνώση και να υπάρχει κοινή αντίληψη και στάση απέναντι στα ζητήματα των μαθητών, -τριών.

Περισσότερα: Διεπιστημονική Ομάδα

Πρόσθετες Πληροφορίες