Εργαστήριο Προεπαγγελματικών Δεξιοτήτων

Για την ένταξη των μαθητών σε μία από τις εξειδικεύσεις απαιτείται:

  • Αξιολόγηση της δεξιότητας σε σχέση με την αγορά εργασίας, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών,
  • Αξιολόγηση (ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων, κινητικής κατάσταση, προφυλάξεων, φαρμακευτικής αγωγής κ.α.) από τους Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή,
  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον μαθητή, -τρια και την οικογένεια ή τους κηδεμόνες του,
  • Εισήγηση της Διεπιστημονικής Ομάδας στον Διευθυντή και απόφαση του συλλόγου των Εκπαιδευτικών του Εργαστηρίου.

Στόχος των προεπαγγελματικών δεξιοτήτων είναι η αξιοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων κάποιων μαθητών, η ευελιξία του προεπαγγελματικού - εκπαιδευτικού προγράμματος με την επιλογή σύγχρονων εξειδικεύσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλήσεις και ενδιαφέροντα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και ενεργοποίηση της βιωματικής εκπαίδευσης των μαθητών.
Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος καθιστά το σχολείο λειτουργικό και αναπόσπαστο λειτουργικό τμήμα της κοινωνικής και εργασιακής πραγματικότητας κάθε περιοχής που εφαρμόζεται και πιστεύεται πως θα επιτύχει τον υψηλότερο δυνατό βαθμό απορρόφησης των αποφοίτων, στο αντικείμενο της εκπαίδευσής τους, με τη συνδρομή και συνεργασία σχολείου ? οικογένειας ? κοινότητας

Πρόσθετες Πληροφορίες